Tuesday, August 31, 2010

Keajaiban dalam Rahim lbu - Oleh Harun Yahya


 
Jika kita meneliti uniknya penciptaan manusia,
menyedarkan kita bahawa penglihatan dan pendengaran
adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada manusia
 
Makhluk hidup satu sel adalah tidak terhitung jum­lahnya mendiami bumi ini. Semua makhluk sel satu ini berkembang biak dengan membelah diri, dan membentuk salinan yang sama seperti diri mereka sendiri ketika pembelahan ini terjadi. Embrio yang berkembang dalam rahim ibu juga memu­lai hidupnya sebagai makhluk satu sel, dan sel ini memperban­yak diri dengan cara membelah diri, dengan kata lain mem­buat salinan dirinya sendiri. Dalam keadaan ini, tanpa adanya perencanaan khusus, sel-sel yang akan berkembang menjadi bayi yang belum lahir ini akan memiliki bentuk yang sama. Dan apabila ini terjadi, maka yang akhirnya muncul bukan­lah wujud manusia, melainkan gumpalan daging tak berben­tuk. Tapi ini ticlaklah terjadi kerana sel-sel tersebut membelah dan memperbanyak diri di bawah perencanaan dan kendalian yang Maha Kuasa.
 
Sel yang Sama Membentuk Organ yang Berbeza
 
Sperma dan sel telur bertemu, dan kemudian bersatu membentuk sel tunggal yang disebut zigot. Satu sel tunggal ini merupakan asal mula manusia. Sel tunggal ini kemudian membelah dan memperbanyak diri. Beberapa minggu setelah penyatuan sperma dan telur ini, sel-sel yang terbentuk mulai membesar berbeza antara satu sama lain dengan mengikuti perintah rahsia yang diberikan kepada mereka. Sungguh satu keajaiban yang luar biasa apabila sel-sel ini mulai membentuk organ dalam, rangka badan dan otak.
 
Sel-sel otak mulai terbentuk pada dua celah kecil di salah satu hujung embrio. Sel sel otak akan berkembang biak den­gan cepat di sini. sebagai hasilnya, bayi akan memiliki sekitar sepuluh bilion sel otak. Ketika pembentukan sel-sel otak ber­laku, 100,000 sel baru ditambahkan pada kumpulan sel ini se­tiap saat.
 
Masing-masing sel baru yang terbentuk berperilaku se­olah-olah tabu di mana ia harus meletakkan diri, dan dengan sel mana saja ia harus membuat sambungan. Setiap sel men­emukan tempatnya masing-masing. Dari jumlah kemungki­nan sambungan yang tak terbatas, ia mampu menyambungkan diri dengan sel yang tepat. Terdapat seratus trilion sambungan dalam otak manusia. Agar sel-sel otak dapat membuat trilion sambungan ini dengan tepat, mereka perlu menunjukkan kecerdikan yang jauh melebihi tahap kecerdikan manusia. Se­dangkan hakikatnya sel tidak dibekalkan dengan akal clan ke­cerdikan sama sekali.
 
Bahkan tidak hanya berlaku pada sel otak, Setiap sel yang membelah dan memperbanyak diri pada embrio akan me­lepaskan diri daripada tempat asalnya terbentuk, dan menuju ke kedudukan yang harus ia diami. Setiap sel menemukan tem­pat yang telah ditetapkan untuknya, dan dengan sel mana pun mereka perlu bergabung, mereka akan mengerjakannya.
 
Lalu, siapakah yang menjadikan sel-sel yang tak memiliki akal fikiran tersebut mengikuti perancangan yang amat teliti ini?
 
Profesor Cevat Babuna, bekas Dekan Fakulti Kedoktoran, Ginekologi dan Kebidanan, Universiti Istanbul, Turki, mem­beri komen: "Bagaimana semua sel yang sama dan serupa ini bergerak menuju tempat yang berbeza, seolah-olah mereka se­cara mengejut mendapat perintah daripada suatu tempat, dan berusaha agar benar benar terbentuk organ-organ yang sung­guh berbeza?
 
Hal ini jelas menunjukkan bahawa sel yang tidak mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, yang memiliki ge­netik dan DNA yang sama, tiba-tiba menerima perintah dari suatu sumber, sebahagian daripada mereka membentuk otak, sebahagian lagi membentuk hati, dan sebahagian yang lain membentuk organ yang lain pula.
 
 
Proses Pembentukan Jari Jemari yang Unik
 
Proses pembentukan dalam rahim ibu berlangsung terus tanpa henti. Sejumlah sel yang mengalami perubahan, tiba-ti­ba saja mulai mengembang dan mengerut. Setelah itu, ratusan ribu sel ini berdatangan dan kemudian saling bergabung membentuk jantung. Organ ini akan terus-menerus berdenyut seu­mur hidup.
 
Hal yang serupa terjadi pada pembentukan pembuluh darah. Sel-sel pembuluh darah bergabung satu sama lain dan membentuk sambungan di antara mereka. Bagaimana sel-sel ini mengetahui bahawa mereka harus membentuk pembuluh darah, dan bagaimana mereka melakukannya? Ini adalah sa­tu di antara sekian banyak pertanyaan yang belum terjangkau oleh ilmu pengetahuan manusia moden.
 
Sel-sel pembuluh ini akhirnya berjaya membuat sistem tabung yang sempurna, tanpa retak atau berlubang. Permu­kaan bahagian dalam pembuluh darah ini mulus bagaikan dibuat oleh buatan tangan yang ahli. Sistem pembuluh darah yang sempurna tersebut akan mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh bayi.
 
Jaringan pembuluh darah memiliki panjang lebih dari­pada 40,000 kilometer. Ini hampir menyamai panjang kelil­ing bumi. Perkembangan dalam perut ibu berlangsung tanpa henti. Pada minggu kelima tangan dan kaki embrio mulai terlihat. Bonjolan ini sebentar lagi akan menjadi lengan. Be­berapa set kemudian mulai membentuk tangan. Tetapi sebentar lagi, sebahagian dari sel-sel pembentuk tangan embrio tersebut akan melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ribuan set ini melakukan bunuh diri secara beramai-ramai.
 
Mengapa sel-sel ini membunuh diri mereka sendiri? Kematian ini memi­liki tujuan yang amat penting. Bangkai- bangkai set yang mati di sepanjang garis tertentu ini diperlukan untuk pemben­tukan jari-jemari tangan. Sel-sel lain me­makan sel-sel mati tersebut, akibatnya celah-celah kosong terbentuk di daerah ini. Celah-celah kosong tersebut adalah celah di antara j ari-j ari kita.
 
Akan tetapi, mengapa ribuan set mengorbankan dirinya seperti ini? Bagaimana hal itu terjadi, sel-sel membunuh diri­nya sendiri agar bayi dapat memiliki jari-jari pada ketikan­ya nanti? Bagaimana sel tersebut tabu bahawa kematiannya adalah untuk tujuan tertentu? Semua ini sekali lagi menunjuk­kan bahawa semua set yang menjadi asas pembentukan manu­sia ini diberi petunjuk oleh Allah.
 
Pada tahap, ini, sejumlah sel mulai membentuk kaki. Sel-sel tersebut tidak mengetahui bahawa embrio akan harus her­jalan di dunia luar. Tapi mereka tetap sahaja membuat kaki dan telapaknya untuk embrio.
 
Ketika embrio berumur empat minggu, dua lubang ter­bentuk pada bagian wajahnya, masing-masing terletak pada tiap sisi kepala embrio. Mata akan terbentuk di kedua lubang ini pada minggu keenam. Sel-sel tersebut bekerja dalam se­buah perencanaan yang sulit dipercayai selama beberapa bu­Ian, dan satu demi satu membentuk bagian-bagian berbeza yang menyusun mata. Sebahagian sel membentuk kornea, se­bahagian pupil, dan sebahagian yang lain membentuk lensa. Masing-masing sel berhenti ketika mencapai batasan daripada bahagian yang harus dibentuknya. Pada akhirnya, mata, yang, mengandung empat puluh komponen yang berbeza, terbentuk
dengan sempurna tanpa cacat. Dengan cara demikian, mata yang diakui sebagai kamera paling sempurna di dunia, muncul menjadi ada yang sebelum tidak ada di dalam perut ibu. Perlu difahami bahawa manusia yang bakal lahir ini akan membuka matanya ke dunia yang berwarna-warni, dan mata yang sesuai untuk tugas ini telah dibentuk.
 
Suara di dunia luar yang akan didengar oleh bayi yang belum lahir juga telah dirancang pembentukannya semasa seorang manusia masih dalam rahim. Dan telinga yang akan mendengarkan segala suara tersebut juga dibentuk dalam pe­rut ibu. Sel-sel tersebut membentuk alat penerima suara ter­baik di dunia.
 
Semua huraian ini mengingatkan kita bahawa pengli­hatan dan pendengaran adalah nikmat besar yang Allah beri­kan kepada kita. Allah menerangkan hal ini dalam al-Quran se­bagaimana berikut:
 
"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu
dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi
kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.
(QS. An-Nahl, 16:7
 
Penciptaan Kali Kedua
 
Berbagai peristiwa yang telah di­kisahkan dalam tulisan ini dialami oleh semua orang di dunia. Setiap manusia dipancarkan ke rahim sebagai sebuah sel sperma yang kemudian bersatu den­gan set telur, clan kemudian memulai ke­hidupan sebagai sel tunggal. Semua ini terjadi karena adanya keadaan yang se­cara khusus diciptakan di tempat tersebut. Bahkan sebelum manusia mulai mengetahui keberadaan dirinya sendiri, Allah telah memberi bentuk pada tubuh mereka, dan menciptakan manusia nor­mal dari sebuah sel tunggal.
 
 
Adalah kewajipan bagi setiap orang di dunia untuk mere­nungkan kenyataan ini. Dan kewajipan kita adalah untuk me­mikirkan bagaimana kita lahir ke dunia ini, dan kemudian ber­syukur kepada Allah.
 
Janan lupa bahawa Tuhan kita, yang telah menciptakan tubuh kita sekali, akan mencipta kita lagi setelah kematian ki­ta, dan akan mempertanyakan segala nikmat yang telah diberi­kan-Nya kepada kita. Hal ini amatlah mudah bagiNya.
 
Mereka yang melupakan penciptaan diri mereka sendiri dan mengingkari kehidupan Akhirat, benar-benar telah tertipu. Allah berfirman tentang orang-orang ini dalam al-Quran:
 
"Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahawa
Kami mencip­takannya dari setitik air (mani), maka tiba-tiba
ia menjadi pen­antang yang, nyata. Dan ia membuat perumpamaan
bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata: "Siapakah
yang dapat menghidupkan tulang-belulang yang telah hancur lu­luh?"
Katakanlah: "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang men­ciptakannya
pada kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengeta­hui tentang segala makhluk.
" (QS Surah Yasin:77-79) OJ
 
<<<<<<<<<<<<  ®  v  ®  >>>>>>>>>>>>
 
Jika anda bercadang untuk menyebar atau menyalin atau menempek artikel ini dimana mana blog atau media cetak pastikan anda meletakkan nama asal penulis dan penerbit artikel dan jangan lupa url (http://) dimana  artikel ini di salin. Sebarang penerbitan semula bagi tujuan komersil hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada penulis atau media/syarikat dimana artikel ini diterbitkan. Sebarang tindakan mahkamah daripada pihak berkenaan adalah diluar tanggungjawab pemilik blog ini.
Contoh:  Penulis:    Harun Yahya Terbitan asal:    i Disember 2008
url artikel
: http://grenbara.bravejournal.com/entry/   
2009  ® ©HAK CIPTA  SELEBET  INTERNATIONAL 
* Jadilah seorang bloger yg sentiasa menghargai
 hasil kerja  blogers @ penulis @ penerbit lain dengan tanpa segan silu
  memberi  kredit line  kepada mereka . Paparkan kreativiti
 mereka  dengan  menampilkan dari mana asal usul
bahan  asal yg anda salin dan tempek itu.
 
 
 
 

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...